Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Konanie Valného zhromaždenia Urbárskej spol. v Malackách

24.04.2024 11:50

Oznamujeme Váženým podielnikom, že Valné zhromaždenie Urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malackách sa bude konať 8.júna 2024 o 9:00 v kine Záhoran , Hviezdoslavova 1778/3, Malacky.

Program:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
3. Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2023 a schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia-zisku
5. Správa a výsledky kontrolnej činnosti dozornej rady
6. Voľba členov výboru na nové päťročné obdobie
7. Diskusia, rôzne
8. Návrh uznesenia a jeho schválenie
9. Záver
 
 
Dôležité upozornenie:
Vaša účasť na valnom zhromaždení je dôležitá!
V prípade, že sa zasadnutia Valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť, môžete splnomocniť na zastupovanie iného člena urbáru, rodinu, prípadne inú osobu a to na základe riadne vyplnenej a podpísanej plnej moci na zastupovanie. Overenie podpisu na splnomocnení nie je potrebné.
V prípade účasti nižšej ako 50% nebudeme uznášaniaschopní a zhromaždenie bude neplatné!!!!
 
výbor Urbáru

 
 
Program:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
3. Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2023 a schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia-zisku
5. Správa a výsledky kontrolnej činnosti dozornej rady
6. Voľba členov výboru na nové päťročné obdobie
7. Diskusia, rôzne
8. Návrh uznesenia a jeho schválenie
9. Záver
JUDr. Milan Malata
predseda výboru PS
Dôležité upozornenie:
Vaša účasť na valnom zhromaždení je dôležitá!
V prípade, že sa zasadnutia Valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť, môžete splnomocniť na zastupovanie iného člena urbáru, rodinu, prípadne inú osobu a to na základe riadne vyplnenej a podpísanej plnej moci na zastupovanie. Overenie podpisu na splnomocnení nie je potrebné.
V prípade účasti nižšej ako 50% nebudeme uznášaniaschopní a zhromaždenie bude neplatné!!!!

—————

Späť