Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Naše spoločenstvo vzniklo 25.1.2014 na základe usporiadaného  a uskutočneného Valného zhromaždenia v súlade s platným zákonom o pozemkových spoločenstvách   v zmysle ustanovenia §19 ods.3 zákona č.97/2013Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. O priebehu Valného zhromaždenia vydal prítomný notár osvedčenie a notársku zápisnicu, čím bolo naše spoločenstvo riadne schválené.

Na základe notárskej zápisnice N 117/2014 a so súhlasom Slovenského pozemkového  fondu poveril  novozvolený výbor predsedu  spoločenstva JUDr.Milana Malatu a podpredsedu Štefana Tesaroviča o vybavenie všetkých potrebných dokumentov potrebných k registrácii spoločenstva. Návrh na vklad do katastra bol podaný 5.5.2014 na kataster v Malackách.

Okresný úrad Malacky , pozemkový a lesný odbor, Záhoracká 2942/60A 901 01 Malacky, vydal 30.5.2014 podľa §9 ods.4 a ods.16 zákona č.180/2013 potvrdenie o zápise spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev a Názov spoločenstva pod ktorým sme zaregistrovaný:

Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malackách p.s.    

Sídlo spoločenstva: Hviezdoslavová 1844/90 , 901 01 Malacky

Katastrálne územie: Malacky číslo LV 7397 a LV 7354

Druh pozemku: lesné pozemky ,ostatné plochy a zastavané plochy.

 

Zvolený a poverený výbor:

Predseda                                   JUDr.Milan Malata       Malacky

Podpredseda,poverený člen     Štefan Tesarovič          Malacky

Člen, ekonomika a účtovníctvo  Božena Marková         Malacky

Člen, ekonomika a účtovníctvo  Ing. Erika Michálková  Malacky

Člen, zapisovateľka                   Jana Knéblová             Malacky

Člen, pokladňa                          Eva Michálková           Malacky

Člen                                          Peter Blažíček             Malacky

Člen                                          Ján Lím                       Malacky

Člen                                          Vladislav Marek          Malacky


Dozorná rada:

Predseda                                  Ing.Juraj Miklaš           Malacky

Člen                                         Miroslav Benka            Malacky

Člen, správa internetu              Martin Bilkovič             Malacky