Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Správa o činnosti a hospodárení Urbárskej a želiarskej spoločnosti p.s. v Malackách za rok 2023

12.06.2024 00:00

V sobotu 8.6.2024 o 9:00 prebehlo riadne Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie bolo uznášania schopné, pretože sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina Urbárnikov v prepočte na podiely.

Príjmy ktoré sme za minulý rok dostali od Lesov SR boli znížené o náklady za terénne úpravy a zalesňovanie v poraste. Tento rok nám končí nájomná zmluva, ktorú musíme obnoviť a s nájomcom schváliť Plán ťažby a hospodárenia na ďalšie obdobie.

Lesy SR vydali smernicu na základe ktorej sa budú vydávať povolenky žiadateľom o samovýrobu dreva. Žiadateľ sa musí preukázať oprávnením na prácu a ťažbu dreva -  pilčickým kurzom. Prípadne si musia zabezpečiť oprávnenú osobu alebo firmu . Inak im nebude povolená ťažba, samovýroba dreva.

Výbor ustanovil štvorčlennú komisiu, ktorá sa snaží o prinavrátenie 16 ha plochy, keď Najvyšší súd SR rozsudkom vrátil vec na opätovné prejednanie Okresnému úradu v Malackách. Podotýkame, že táto komisia robí prácu za jednotlivých majiteľov, ktorých je potrebné identifikovať. Prosíme, aby sa majitelia o túto problematiku zaujímali a pristupovali k nej proaktívne. Inak nebudeme schopní dosiahnuť viac ako 50%-né kvórum potrebné na vydanie pozemkov. Komisia sa snaží dohľadať podielnikov prípadne ich dedičov.  Podklady,  ktoré od nás požaduje Okresný úrad sa nám nepodarilo doteraz doložiť, nakoľko veľa majiteľov už nežije a ich dedičia si to doteraz ešte neprededili.

Valné zhromaždenie schválilo vyplatenie podielov.

Valné zhromaždenie schválilo Výbor na ďalšie volebné obdobie. 

Valné zhromaždenie schválilo postúpenie výkonu práva poľovníctva na PZ Malačan Malacky.

Prosíme podielnikov , aby nám naďalej posielali čísla účtov a emailové kontakty aby sme Vám mohli zasielať pozvánky na budúci rok, prípadne podiely na účet.

Ďakujeme.

Výbor urbáru

 

 

—————

Späť