Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Správa o činnosti a hospodárení Urbárskej a želiarskej spoločnosti p.s. v Malackách za rok 2019

25.05.2019 00:00

V sobotu 25.5.2019 prebehlo riadne Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie bolo uznášania schopné, pretože sa ho zúčastnilo 56.57% Urbárnikov v prepočte na podiely. Na Valnom zhromaždení bolo schválené vyplatenie podielov vo výške 1cent z m2.


Valné zhromaždenie - správa o činnosti.pdf—————

Späť