Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


UPOZORNENIE pre podielnikov.

23.07.2015 15:28

Upozorňujeme podielnikov  Urbariátu aby si vo vlastnom záujme skontrolovali svoje údaje na Listoch vlastníctva Urbariátu Malacky.
Týka sa to LV 7354 KU Malacky  a  LV 7397 KU Malacky.
Skontrolujte si prosím dátum narodenia, adresu a či je všetko dedičstvo správne prepísané.
Nezrovnalosti v údajoch si musíte opraviť na Katastri nehnuteľnosti a ohlásiť podpredsedovi Urbariátu p.Tesarovičovi.

Evidencia vlastníkov a podielov musí byť v súlade s Katastrom z dôvodu vyplácania dividend.

V prípade že sa nebudete môcť zúčastniť Riadneho valného zhromaždenia podielnikov, využite prosím možnosť splnomocniť inú osobu aby Vás zastupovala. Toto SPLNOMOCNENIE oprávňuje splnomocniteľa prevziať výplatu dividend, ktoré sa budú vyplácať v deň konania Riadneho valného zhromaždenia.

SPLNOMOCNENIE môžete nájsť v DOKUMENTOCH

—————

Späť