Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Správa z Valného zhromaždenia

20.06.2016 15:26

a 4.6.2016 o 9:00hod sa v Malackách konalo Valné zhromaždenie vlastníkov a podielnikov Urbáru, ktoré sa musí zvolať a konať podľa zákona raz ročne.Na základe stanov je povinnosťou každého člena a majiteľa podielu Urbáru sa tohto Zhromaždenia riadne zúčastniť, aby bol informovaný ako spoločenstvo pracuje a hospodári s naším vlastníctvom a majetkom.

Členovia výboru v mesačnom predstihu osobne doručovali pozvánky členom-podielnikom na adresy zo zoznamov z Katastrálneho úradu Malacky tak, aby ste si našli v tomto plánovanom termíne čas, prípadne ak ste sa nemohli zúčastniť, mohli ste poveriť Plnou mocou bez overovania niekoho kto by Vás zastúpil. Na pozvánke bola táto Plná moc vytlačená!
Výbor zastupuje  skoro 600 členov Urbáru. Dá to veľmi veľa práce všetko zorganizovať a urobiť podľa zákona tak, aby sme mohli ako spoločenstvo aj naďalej fungovať a pracovať.  Aby bolo Valné zhromaždenie uznášaniaschopné , musí sa ho zúčastniť nadpolovičná väčšina. Našťastie bolo Valné zhromaždenie právoplatné pretože sa ho zúčastnilo  58,25%.  V opačnom prípade by SPOLOČENSTVO ZANIKLO !!!
Pri kontrole účasti podľa zoznamov nás ako výbor mrzí fakt, že sa veľa ľudí ktorých sa to týka, zhromaždenia nezúčastnilo. Pritom sú to Malačania, vlastnia väčšie množstvo podielov a nejavia záujem o majetok po svojich predkoch. Týmto len môžu prispieť k tomu aby sme ako organizácia zanikli!!! Vysvetlením môže byť aj to, že keď sa nevyplácajú podiely  zo zisku tak neprídem.

 

Na Valnom zhromaždení bolo prejednané a schválené uznesenie:

1.Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva za obdobie od posledného VZ konaného dňa 3.10.2015 do dnešného dňa 4.6.2016.

Tu bola prednesená kompletná správa hospodárenia,koľko sa vyťažilo a predalo drevnej hmoty, zisk  a vyplatený prenájom plus celá práca výboru za minulé

obdobie od posledného VZ.

2.Po VZ bolo možné ešte vyplatiť podiely za minulé obdobie tým členom, ktorí si ešte výplaty podielov  z 3.10.2015 neprevzali.

3.Bola schválená zmena sídla adresy Združenia vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malackách p.s. na 901 01 Malacky, Hviezdoslavova 1844/90.

4.Prednesená a schválená ročná učtovná uzávierka za r.2015.

5.Správa o obhospodarovaní Lesmi Slovenskej republiky za r.2015 a plán na r.2016.

6. VZ bola prednesená jednorázová odmena pre všetkých členov výboru za r.2016  podľa zoznamu v celkovej sume 1.850 Eur, z ktorých budú každému jednému odvedené odvody  do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Návrh bol jednohlasne schválený.

7.Návrh na prenos zisku z prenájmu z roku 2015 do nasledujúceho obdobia. Ako dôvod pre nevyplácanie zisku za minulé obdobie  bol ten, že ešte veľké množstvo vlastníkov podielov nemá listy vlastníctva prevedené a prededené na existujúce osoby so správnymi údajmi a adresami.Nemôžeme povoliť vyplácanie zisku na mŕtve duše, ľudí s nesprávnymi dátumamy narodení, umrtí. Pre nás je záväzné LV z Katastra Malacky, ktoré slúži ako podklad pre výplatnú listinu.

8.V diskusii boli  okamžite zodpovedané kladené otázky.

9.Budúcoročné VZ by sa malo konať v prvom polroku 2017. Je potrebné si dovtedy skontrolovať a dať do súladu so skutočnosťou správnosť údajov:  meno vlastníka podielov,  adresu. V opačnom prípade nebude môcť byť zisk z podielov týmto osobám vyplatený!

Je to Vaše dedičstvo , Vaše podiely, Vaše peniaze TREBA SA OŇ STARAŤ A ZAUJÍMAŤ!!!

—————

Späť