Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Zmluva o užívaní poľovného revíru

21.05.2015 12:56

Informácia pre podieľnikov urbáru a vlastníkov poľovných pozemkov v Malackách.

Na základe zozbieraných splnomocnení majiteľov pozemkov, Poľovné združenie Malačan v zastúpení vlastníkov,zvolalo a vykonalo dňa 20.4.2015 na Notárskom úrade v Stupave "Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Malacky".

Poľovný revír ma celkovú výmeru 2249,14ha a vlastníci uvedení v záhlaví a doložením plných mocí získali právo vstupu-prechodu a užívania poľovných pozemkov vo výmere 1203,41ha čo predstavuje 53,50% celkovej výmery a to v členení.

Užívateľ poľovného revíru sa zaväzuje vyplatiťvlastníkom poľovných pozemkov náhradu vo výške 1,20Eur/ha/rok a to podľa podielu poľovných pozemkov na celkovej výmere poľovného revíru.

"Zmluva o užívaní Poľovného revíru Malacky" č.1/2015 bola uzatvorená na dobu určitú 10 rokov odo dňa evidencie na Okresnom úrade v Malackách.

Na tomto zhromaždení a zastupení Urbáru Malacky sa zúčastnili predseda JUDr.Milan Malata, podpredseda Štefan Tesarovič a člen výboru Ján Lím.—————

Späť