Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Vitajte na oficiálnej stránke Združenia vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malackách p.s.

Na stránkach Vás budeme pravidelne informovať o činnosti a záležitostiach týkajúcich sa urbáru.


Údaje o spoločnosti

Názov:   Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti

Sídlo:     Hviezdoslavová 1844/90, Malacky

Právna forma: Spoločnosť s právnou subjektivitou

IČO:       42413940

DIČ:       2024166276

 

 

 


 

Valné zhromaždenie vlastníkov, správa z 18.6.2022.

 

Dňa 18.6.2022 sa konalo riadne valné zhromaždenie Urbárskej a želiarskej spoločnosti V Malackách. Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo ustanovenia podľa stanov spoločenstva.Pandémia COVID-19 nám doteraz neumožnila zorganizovať valné zhromaždenie.  Podielnici boli oboznámení s hospodárskou činnosťou spoločenstva, prerokovali a uzniesli sa  na schválení účtovných závierok a výsledkov hospodárenia za posledné tri roky. Bola schválená výplata dividend.

Žiadame podielnikov, ktorí sa nezúčastnili valného zhromaždenia z akéhokoľvek dôvodu,  aby si vo vlastnom záujme skontrolovali na listoch vlastníctva č.LV 7354 a LV 7397 katastrálne územie Malacky  svoje osobné údaje (adresa, priezvisko poprípade iné zmeny). V prípade, že osobné údaje nie sú totožné s údajmi, ktoré sú zapísané v Katastri nehnuteľnosti žiadame Vás nahlásiť zmeny na Urbariát Malacky. Následne tieto zmeny treba opraviť aj v Katastri nehnuteľnosti.

Z praxe z minulých rokov sa nám bohužiaľ vrátilo veľa pozvánok a poštových poukážok s dividendami  z dôvodu neznámeho adresáta. Následné dohľadávanie správneho adresáta je administratívne veľmi náročné.

Podiely na zisku je možné zaslať aj na bankový účet. Tento spôsob je najrýchleší a bez zbytočných poplatkov. Preto ak bankovým účtom disponujete, môžete ho nahlásiť  písomne na Urbariát v tvare: (Meno podielnika, dátum narodenia, číslo účtu v tvare IBAN, vlastnoručný podpis). Splnomocnenie -oznámenie zmien.cleaned.pdf

V prípade, nejasností kontaktuje členov výboru.

Informácie: www.urbarmalacky.eu

adresa Urbáriátu:  Urbárska a želiarska spoločnosť v Malackách, p.s.

                           Hviezdoslavova 1844/90

                           901 01 Malacky

           

Ďalšie dôležité oznamy budú zverejnené ešte tento rok v „Malackom hlase“ .

Ďakujeme za pochopenie a  spoluprácu

Výbor Urbariátu Malacky

 

 

 Dôležité oznámenie v právnej veci vydania pozemkov. 

Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že v právnej veci vydania viacerých pozemkov, ktoré v minulosti patrili predkom členov nášho spoločenstva (a ktorých vydania sa naše spoločenstvo domáha už od roku 1993)  Najvyšší sú SR svojím rozsudkom č. k. 8Sžr/91/2016-54 zo dňa 25. októbra 2018 vyhovel odvolaniu nášho spoločenstva proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 4Sp/82/2013-29 a napadnutý rozsudok Krajského súdu zmenil tak, že zrušil rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Malackách č. j. 2070/92, OPÚ/2012/244/7-Vr zo dňa 26 septembra 2012 a vec vrátil na ďalšie konanie (opätovné prejednanie) Okresnému úradu Malacky, pozemkovému a lesnému odboru....

 

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

Výbor Urbáru

 

191208_Urbár Malacky_list.docx (24,6 kB)
191208_Urbár Malacky_oznámenie.docx (22,7 kB)