Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Vitajte na oficiálnej stránke Združenia vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malackách p.s.

Na stránkach Vás budeme pravidelne informovať o činnosti a záležitostiach týkajúcich sa urbáru.


Údaje o spoločnosti

Názov:   Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti

Sídlo:     Hviezdoslavová 1844/90, Malacky

Právna forma: Spoločnosť s právnou subjektivitou

IČO:       42413940

DIČ:       2024166276

 

 

 


 

Pozvánka na zhromaždenie pozemkového spoločenstva urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malackách p.s. 24.6.2023

 

 

POZVÁNKA.

 

ktorou Vás pozývame na zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malackách p.s.

Zhromaždenie sa bude konať v sobotu   24.6. 2023 o 9:00   hod.  v kinosále Mesta Malacky na Hviezdoslavovej ul č.3, Malacky.

 

Program zhromaždenia:

 
  1. Zahájenie
  2. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
  1. Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva
  2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2022
  3. Správa a výsledky kontrolnej činnosti dozornej rady
  4. Diskusia, rôzne
  5. Návrh uznesenia a jeho schválenie
  6. Záver
Dôležité upozornenie:


V prípade, ak sa zasadnutia valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť', môžete splnomocniť na zastupovanie  iného člena, rodinu, prípadne inú osobu a to na základe riadne vyplnenej a podpísanej plnej moci na zastupovanie. Overenie podpisu nie je potrebné. V prípade účasti nižšej ako 50% nebudeme uznášaniaschopní a zhromaždenie bude neplatné! Informácie na www.urbarmalacky. eu

 

Prosíme podielnikov ak to doteraz neurobili ,aby nahlásili číslo bankového účtu , prípadne zmenu bydliska, telefóneho čísla ... !!!

 

 

Plná moc a pozvánka na stiahnutie:

pozvanka - zdruzenie vlastnikov v malackach.pdf (93,5 kB)

pozvanka - zdruzenie vlastnikov v malackach.docx (27,7 kB)
 

výbor urbáru

 

 

 


Dôležité oznámenie v právnej veci vydania pozemkov. 

Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že v právnej veci vydania viacerých pozemkov, ktoré v minulosti patrili predkom členov nášho spoločenstva (a ktorých vydania sa naše spoločenstvo domáha už od roku 1993)  Najvyšší sú SR svojím rozsudkom č. k. 8Sžr/91/2016-54 zo dňa 25. októbra 2018 vyhovel odvolaniu nášho spoločenstva proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 4Sp/82/2013-29 a napadnutý rozsudok Krajského súdu zmenil tak, že zrušil rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Malackách č. j. 2070/92, OPÚ/2012/244/7-Vr zo dňa 26 septembra 2012 a vec vrátil na ďalšie konanie (opätovné prejednanie) Okresnému úradu Malacky, pozemkovému a lesnému odboru....

 

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

Výbor Urbáru

 

191208_Urbár Malacky_list.docx (24,6 kB)
191208_Urbár Malacky_oznámenie.docx (22,7 kB)