Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti


Vitajte na oficiálnej stránke Združenia vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malackách p.s.

Na stránkach Vás budeme pravidelne informovať o činnosti a záležitostiach týkajúcich sa urbáru.


Údaje o spoločnosti

Názov:   Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti

Sídlo:     Hviezdoslavová 1844/90, Malacky

Právna forma: Spoločnosť s právnou subjektivitou

IČO:       42413940

DIČ:       2024166276

 

 

 


Dôležité oznámenie v právnej veci vydania pozemkov. 

Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že v právnej veci vydania viacerých pozemkov, ktoré v minulosti patrili predkom členov nášho spoločenstva (a ktorých vydania sa naše spoločenstvo domáha už od roku 1993)  Najvyšší sú SR svojím rozsudkom č. k. 8Sžr/91/2016-54 zo dňa 25. októbra 2018 vyhovel odvolaniu nášho spoločenstva proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 4Sp/82/2013-29 a napadnutý rozsudok Krajského súdu zmenil tak, že zrušil rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Malackách č. j. 2070/92, OPÚ/2012/244/7-Vr zo dňa 26 septembra 2012 a vec vrátil na ďalšie konanie (opätovné prejednanie) Okresnému úradu Malacky, pozemkovému a lesnému odboru....

 

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente.

Výbor Urbáru

 

191208_Urbár Malacky_list.docx (24,6 kB)
191208_Urbár Malacky_oznámenie.docx (22,7 kB)